YourDomain.Com © 2006 

 


Dette er siden, som er forbeholdt foreningen "VBKs Venner"

Den 5. november 2008 blev en ny forening grundlagt.

 

Foreningens navn er VBKs Venner og dens formål er at støtte Vorupør BK og at skabe aktiviteter og arrangementer i og omkring klubhuset i Vorupør.

 

Bestyrelsen består af:

Jan Werenberg (formand)

Kristian Larsen (Kris) (Kasserer)

Anetta Morbjerg Madsen (Bestyrelsesmedlem)

Rita Jensen (Bestyrelsesmedlem)

Herluf Jepperson (suppleant)

 

 

Årskontingentet for 2012 er 125 kr.

 

 

 

Vedtægterne for foreningen VBKs Venner ses her nedenfor 

 

Foreningens navn og hjemsted.

§ 1

Foreningens navn er ”Støtte- og aktivitetsforeningen VBKs venner” og er hjemmehørende i Nørre Vorupør.

 

Foreningens formål.

§ 2

Foreningens formål er:

-  at støtte Vorupør Boldklub

-  at skabe aktiviteter som fx kroket- og petanque, samt øvrige  sportslige og sociale   aktiviteter for foreningens medlemmer,alt sammen fortrinsvis med udgangspunkt i boldklubbens anlæg på Vesterhavsgade 9, Nr. Vorupør.

 

Medlemmer.

§ 3.

Som medlem kan optages enhver interesseret person.

Indmeldelse og udmeldelse sker til foreningens kasserer. 

Ved udmeldelse refunderes ikke kontingent.

 

Kontingent:

§ 4.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling

 

Bestyrelse.

§ 5

Bestyrelsen består af 3 medlemmer og 1 suppleant, der vælges på generalforsamlingen.

 

a. I ulige år vælges 1 medlem og i lige år 2 medlemmer.

b. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen

c. Endvidere vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

d. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

e. Afgørelser i bestyrelsen sker ved simpelt flertal og er bindende for foreningen

 

Ad d. Bestyrelsen kan dog vælge at lade regnskabet varetage af en forretningsfører.

 

 

Generalforsamling:

§ 6

Generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.

 

a. Stemmeret har alle med gyldigt medlemskab, betalt senest 7 dage før generalforsamlingen.

b. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på generalforsamlingen.

c. Generalforsamlingen indvarsles i lokal ugeavis mindst 14 dage før afholdelse

 

 

Stk. 2.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 

a. Valg af dirigent

b. Formandens beretning

c. Regnskab

d. Fastsættelse af kontingent

e. Indkomne forslag

f. Valg af bestyrelse + suppleant

g. Valg af revisorer + suppleant

h. Eventuelt

 

stk. 3.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest på ugedagen før generalforsamlingen.

 

Stk. 4

Forslag til vedtægtsændringer skal godkendes med 2/3 af de til generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

 

Regnskab

§ 7

Regnskabet følger kalenderåret

 

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift. 

  

Stk. 2

Ved brug af Vorupør Boldklubs lokaler til foreningens aktiviteter betales en lokaleleje, som aftales nærmere mellem de to parter.

 

Overskud i foreningen henlægges til egenkapitalen og kan disponeres af bestyrelsen til formål i VBK´s venner eller efter ansøgning fra Vorupør Boldklubs bestyrelse.

 

Tegningsregler og hæftelse

§ 8

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 

Foreningens opløsning.

§ 9

Opløsning af foreningen kan kun ske på generalforsamlingen og da kun med 2/3 flertal af de til generalforsamlingen tilstedeværende stemmeberettigede

medlemmer.

 

Stk 2. 

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler Vorupør Boldklub.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 05. november 2008.

 

 

Krocket: (20/4 – 1/9)

Onsdage kl 1830

Søndage kl 1330

 

Petanque: (20/4 – 1/9)

Onsdage kl 1900

Søndage kl 1300

 

Generalforsamling 2012 afholdes den 21. marts.

 

 

 

 

VORUPØR BOLDKLUBs officielle hjemmeside.